Oddalenie powództwa kredytobiorcy w sprawie wiborowej

W satysfakcją informujemy, iż w postępowaniu prowadzonym przez Kancelarię Kubiak i Wspólnicy sp.k., pod sygn. akt II C 240/23, Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 21 marca 2024 r., wydał korzystny dla reprezentowanego przez nas Bank wyrok w sprawie z powództwa kredytobiorców złotowych, oddalając ich powództwo w całości.

W ramach roszczeń pozwu kredytobiorcy domagali się unieważnienia umowy kredytowej, ewentualnie eliminacji z umowy wskaźnika WIBOR. Kredytobiorcy sformułowali nadto roszczenia o zapłatę związane z roszczeniami o ustalenie.

Uzasadniając ustnie motywy rozstrzygnięcia, Sąd wskazał m.in., iż stawka WIBOR jest niezależna od pozwanego Banku, ustalana jest bowiem na podstawie obiektywnych czynników przez podmiot zewnętrzny podlegający stałej kontroli KNF, a w postępowaniu sądowym kredytobiorcy nie wykazali w żaden sposób, by pozwany Bank w jakimkolwiek zakresie manipulował, czy też miał wpływ na poziom spornego wskaźnika.

Sąd dodatkowo wskazał, iż dokonane przez Bank pouczenia o ryzyku zmiennej stopy procentowej były kompleksowe, jasne i klarowne, a w ramach spornej umowy nie można także mówić o tym, że strona powodowa była obciążona nieograniczoną odpowiedzialnością za możliwe zmiany stóp procentowych.

Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, Sąd stwierdził, że brak jest podstaw do ustalenia nieważności spornej umowy, jak również brak podstaw do uznania, że postanowienia umowy kredytowej odwołującej się do wskaźnika WIBOR mają charakter abuzywny.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod poniższym linkiem.

OTWÓRZ ARTYKUŁ W PDF
Link do artykułu